Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. 


1. Rekisterinpitäjä Divan Konservointi Oy 2285577-1 Töyrymäenkatu 4 10300 Karjaa
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Katri Lahti, katri.divan(at)gmail.com, 045-1210309
3. Rekisterin nimi Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Divan Konservointi Oy:n asiakkaan ja Divan Konservointi Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
5.Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite), laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoitusta varten. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kun on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Tietojen säilytysaika Henkilötietoja ja yritysten yhteystietoja säilytetään säilytetään niin kauan kunnes asiakassuhteen katsotaan päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista. Sähköpostissa ja kirjanpitoaineistossa säilytys on 7 vuotta.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötietoja käsittelee vain valtuutettu henkilökunta, jolla on pääsy tietoihin ammatillisen asemansa puolesta ja jotka ovat sitoutuneet etsimään/käyttämään tietoja siihen määritettyyn ja oikeutettuun tarkoitukseen, johon ne kerättiin. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).